Để sử dụng Phần mềm quản lý khách hàng CRMSALES, bạn phải tạo một tài khoản theo yêu cầu của chúng tôi. Bạn cam kết rằng việc sử dụng tài khoản phải tuân thủ các quy định của CRMSALES, đồng thời tất cả các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là đúng, chính xác, đầy đủ với tại thời điểm được yêu cầu. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của bạn sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản bạn đã đăng ký, do đó nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của bạn.

– Điều kiện để bạn cài đặt và/hoặc sử dụng phần mềm CRMSALES do Công ty Cổ phần Giải pháp CRM Việt Nam (CRMSALES) cung cấp là bạn phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện này (“Các Điều Khoản Và Điều Kiện”).

– Các nhân viên chính thức của công ty sẽ chịu trách nhiệm cài đặt phần mềm cho bạn sau khi bạn hoàn toàn chủ động đồng ý mua sản phẩm phần mềm CRMSALES.

– Bạn có quyền sử dụng phần mềm và các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp, tuy nhiên việc sử dụng đó sẽ không bao gồm các hành vi sau đây nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của CRMSALES:

  • Sao chép, chỉnh sửa, tái tạo, tạo ra sản phẩm mới hoặc phiên bản phái sinh trên cơ sở Phần mềm này;
  • Bán, chuyển giao, cấp quyền lại, tiết lộ hoặc hình thức chuyển giao khác hoặc đưa một phần hoặc toàn bộ Phần mềm cho bất kỳ bên thứ ba;
  • Sử dụng Phần mềm để cung cấp dịch vụ cho bất kỳ bên thứ ba (tổ chức, cá nhân);
  • Di chuyển, xóa bỏ, thay đổi bất kỳ thông báo chính đáng hoặc dấu hiệu nào của phần mềm (bao gồm nhưng không giới hạn các tuyên bố về bản quyền);
  • Thiết kế lại, biên dịch, tháo gỡ, chỉnh sửa, đảo lộn thiết kế của Phần mềm hoặc nội dung Phần mềm;
  • Thay đổi hoặc hủy bỏ trạng thái ban đầu của Phần mềm;
  • Sử dụng Phần mềm để thực hiện bất kỳ hành động gây hại cho hệ thống an ninh mạn, bao gồm nhưng không giới hạn sử dụng dữ liệu hoặc truy cập vào máy chủ hệ thống hoặc tài khoản không được phép; truy cập vào hệ thống mạng để xóa bỏ, chỉnh sửa và thêm các thông tin; phát tán các chương trình độc hại, virus hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác nhằm gây hại hoặc phá hủy hệ thống mạng;
  • Đăng nhập và sử dụng phần mềm CRMSALES bằng một phần mềm tương thích của bên thứ ba hoặc hệ thống không được phát triển, cấp quyền hoặc chấp thuận từ phía CRMSALES;
  • Sử dụng, bán, cho mượn, sao chép, chỉnh sửa, kết nối tới, phiên dịch, phát hành, công bố các thông tin liên quan đến phần mềm, xây dựng mirror website để công bố các thông tin này hoặc để phát triển các sản phẩm phái sinh, công việc hoặc dịch vụ;
  • Sử dụng hình ảnh của CRMSALES hoặc các dịch vụ khác được cung cấp bởi công ty trong bất kỳ hình thức vi phạm pháp luật nào, cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào.